Spiritueel Ondernemers Netwerk


Ik wil hier dit boek van Paul Shockley (1977/2006), in het Nederlandse vertaald in 2007 en uitgebracht door Publicmedia publishing, gaan bespreken. Dit, omdat ik al lezend tot de ontdekking kwam dat je (ik!) erg veel leert van dit boek, met name welke wetten erg moeilijk te realiseren zijn in het leven. Daarom zal dit een lange en doorlopende bespreking (per bi9jlage) worden.

Als eerste inleidende opmerking: Universele wetten beschrijven hoe bewustzijn en energie in ons universum, en dus ook in ons leven, werkzaam zijn. [Leven elders valt dus onder dezelfde wetten als het bewuste leven hioer op aarde] Deze Universele wetten zijn in dit boek verzameld. En ik maak er hier een bespreking van. Dit omdat de grote meerderheid van mensen, zo schat ik in, niet weet wat spiritueel leven is - onder de minderheid bestaan daarover uiteenlopende opvattingen - en omdat deze universele levenswetten - per definitie - niet algemeen bekend zijn. Laat staan hoe ze toegepast moeten worden. Zo zijn met name de Wet van Geduld en de Wet van Respect erg moeilijk toe te passen. Maar daarover in de bijlage meer.

Om een indruk te geven van de inhoudsopgave:

De Wet van Liefde, van Genade, van Dankbaarheid, van Eén, van Karma, van Geduld, van Respect, van Voorbeeld, van Tolerantie, van Bewustzijn, van Eenheid, van Eeuwig Onvoltooid Zijn, van Eerlijkheid, van Tao, van Essentie, van Vacuüm, van Samenwerking, van Verzoening, van Vrede, van Rechtvaardigheid, van Gedachte, van Trilling, van Afzondering, van Veiligheid, van Goddelijke Manifestatie, en ga nog twee A4’tjes vol.

 

De Wet van Dankbaarheid

Energie die eenmaal gegeven is, ontvangt een beloning die in overeenstemming is met de aard van deze energie. Dit principe geeft een gevoel van voldoening dat we kennen als dankbaarheid.

Energie die gegeven wordt, verplaatst zich in een gekromde en ongelijkmatige beweging. Wanneer de gegeven energie zich voldoende heeft uitgestrekt, kan het niet anders dan met passende gaven terugkeren naar zijn bron. [p.26]


De Wet van Eén


Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat alles Eén is. Alles berust op deze Wet van Eén. Alle zielen zijn cellen in het lichaam van hetzelfde bewustzijn en wanneer dit wordt begrepen, is er geen reden voor enig wezen om te worstelen of te wedijveren. Een dergelijke strijd zou lijken op het vechten van het ene lichaamsdeel met het andere en een lichaam als geheel is dan in oorlog met zichzelf. Door het begrijpen van de Wet van Eén kun je in vrede zijn te midden van alles wat er in het universum is.

De Wet van Eén is een vaststaande en universele wet. Degenen die de Wet van Eén begrijpen, realiseren zich dat alles één is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degenen die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang. [p.27]


De Wet van Karma


Karma is het principe dat entiteiten afgestemd raken op zichzelf door een rechtvaardige verrekening van iedere activiteit die van invloed is op het eigen welzijn of dat van een ander. De Wet van Karma is onherroepelijk. Men mag erop vertrouwen dat degenen die afdwalen van de Wet op de Eenheid opnieuw in balans worden gebracht door middel van deze goddelijke rechtvaardigheid van het universum. [28]

 

De Wet van Geduld

De Wet van Geduld stekt dat alle dingen hun eigen tijd en eigen seizoen moeten hebben, waardoor se zich gaandeweg op de juiste manier kunnen verwezenlijken. [p.29]


Commentaar:

In onze maatschappij bestaat het besef niet dat alle dingen ‘hun eigen tijd en eigen seizoen moeten hebben’, omdat de meeste mensen alleen denken in termen van ‘menselijke maakbaarheid’, en de universele hand achter alle menselijke gebeurtenissen ontkennen. Spirituele mensen hebben met deze universele wet dus een grootse opdracht uit te voeren, te weten de niet-spirituelen ervan te overtuigen dat de mens niet de allesbepalende factor is in deze (materiële en geestelijke) wereld.


De Wet van Respect


Respect is de grondhouding om twee keer te kijken, of preciezer: om twee keer zo diep te kijken. Respect reikt verder dan de uiterlijke verschijning en oppervlakkige beschouwing. Het nodigt uit om diepere betekenissen en doelen te ontdekken of om een basis voor dergelijke ontdekkingen te leggen.

Zonder het principe van respect zal het Boek van de Liefde nooit gelezen worden, zal de Boom van het leven nooit in volle bloei worden gezien en zullen de duizenden regenbogen uit het Land van de Essentie nooit worden ervaren. Maar door met respect te handelen zullen de mysteriën van het universum, of delen daarvan, zich openen, laag na laag, zoals een duizendbladige lotus zich ontvouwt. [p.30]


Commentaar:

Met deze omschrijving van respect beseffen we direct dat er op deze aarde geen enkel respect bestaat in onze materialistische en hectische maatschappij waarin iedereen elkaar vliegen probeert af te vangen. Door het gebrek aan onderling respect is de wereld zo hard en lelijk zoals het feitelijk is. Maar ja, ga de mensheid maar eens wat anders opvoeden… Daarvoor is het te laat.


De Wet van Voorbeeld


De Wet van Voorbeeld stelt dat iedere persoon, iedere gedachte of ieder ding, geplaatst in een positie van belang, kan dienen als een voorbeeld om door anderen te worden gevolgd.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van macht, lust en hebzucht, hebben bijgedragen aan het ontstaan van de tragediën die zij en hun volgelingen hebben voortgebracht.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van liefde en dienstbaarheid, en die het beste van zichzelf hebben gedeeld met anderen, hebben geholpen om vrijheid, vreugde en vrede te brengen voor zover dat mogelijk was.

Degenen die een betere wereld wensen wordt aangeraden om alleen uitdrukking te geven aan de betere kwaliteiten zoals liefde, vreugde, vrede en hulpvaardigheid – en om alleen deze betere kwaliteiten in hun leven gestalte te geven. Dit is met name van belang voor kinderen, die op zoek naar voorbeelden om zich heen. [p.31]


Commentaar:

De eerste alinea zegt wat in de esoterische literatuur bekend staat als ‘iedere gedachte is gedachte-energie’, met zijn vaste uitstraling de wereld in.

De volgende 2e en 3e, met de 4e concluderende alinea, maken duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen de materialisten onder ons en de tegenhangers, de spiritueel georiënteerden. Daarom wordt ook in de Bijbel aangegeven dat ‘Wie niet voor Mij is, [is] tegen Mij’. Wie voor aardse rijkdom en gewin kiest, kiest niet voor geestelijk bezit, geestelijke groei van de persoonlijkheid.

Met dat bijbelwoord wordt ook in de esoterische traditie van Hans Stolp aangegeven dat de aardse leerschool tot doel heeft om boven de dualiteit tussen goed en kwaad uit te stijgen. En wie principieel en bewust kiest voor het goed - ofwel de goddelijke aanwezigheid in ieder mens - zal beseffen dat iedere oorlog tegen de ander uit den boze is. En dat onderscheid tussen dragers van het materialistische bewustzijn en de spiritueel gedreven personen is dagelijks op straat zichtbaar. Vandaar dat het volgens Stolp levens kost om boven dit dualisme uit te groeien en niet meer geïncarneerd op aarde terug te keren omdat het rad van wedergeboorte geschiedenis is geworden.

 

De Wet van Bewustzijn

Kosmische Bewustzijn kan de illusie van verscheidenheid waarnemen, zonder in de war te raken door deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan zich bewustzijn van de illusie van leed, zonder gevangen te raken in deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan zich bewustzijn van dat wat de illusie van de dood is, zonder gevangen te raken in deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan de illusie van de vrije wil waarnemen, zonder hierin gevangen te raken.

Er zijn bepaalde beperkingen van kracht op Kosmisch Bewustzijn die niet kunnen worden doorbroken. Een van deze beperkingen is dat Kosmisch Bewustzijn zijn eigen uitgangspunten en wetten niet kan verbreken. Het kan degenen die zich lijken af te scheiden van Kosmisch Bewustzijn niet ontkennen of verwerpen, en evenzeer kan het de bewegingen en illusies van de vrije wil die dit mogelijk maken ontkennen. [33]


Commentaar

Deze omschrijving van de Wet van Bewustzijn heeft veel weg van een boeddhistische filosofie, namelijk dat alles een illusie is. Dat is voor gewone mensen de gemiddelde mens een mysterie, maar voor de geestelijk ingewijden een vanzelfsprekendheid. Dat komt omdat zij het overzicht hebben van alle levens die een ziel moet doorlopen alvorens het volledige bewustzijn heeft bereikt die te bereiken is, en dat is het volmaakte, goddelijke bewustzijn. Eenmaal een glimp van alle levens opgevangen hebbend, betekent dat ook dat het ene leven dat nu op aarde wordt geleefd, niet anders is dan een kleine schakel in het grote universele Leven, dat iedere ziel doorloopt.

Binnen dit verband betekent dat de ‘illusie van verscheidenheid’ niets anders betekent dat er op aarde een grote verscheidenheid aan mensen, gedachten, wensen en overtuigingen bestaat, die allemaal een leerschool voor de mens op aarde betekenen. Maar universeel gesproken betekent die verscheidenheid een groei naar eenheid vanuit het Kosmisch Bewustzijn. In deze fase van die totale evolutie is het aanzien van de aarde een van verscheidenheid, gesymboliseerd door de verscheidenheid aan menselijke naties en stammen, maar in het leven na het Rad van Wedergeboorte in de geestelijke sferen komt alleen eenheid voor.

Datzelfde geldt voor ‘de illusie van leed, zonder gevangen te raken in deze illusie’. Zoals verscheidenheid geaccepteerd moet worden, moet ook leed geaccepteerd worden. Leed wordt immers geplaatst in het leven van de mens om daaruit te leren.

De derde illusie is illusie van de dood is, zonder gevangen te raken in deze illusie. In het universum bestaat geen dood omdat het Leven eeuwig en oneindig is, en dat betekent ook dat de stoffelijke dood op aarde in feite alleen maar een overgang betekent naar het volgende leven, naar de volgende geboorte. Maar helaas is de gemiddelde mens nog niet rijp voor deze gedachte.

Maar dat de vierde illusie, te weten de illusie van de vrije wil waarnemen, zonder hierin gevangen te raken. Dit verklaren en uitleggen ligt gecompliceerder dan de voorgaande illusies. De illusie van de vrije wil betekent in feite dat waar de mens is geschapen met de vrije wil, deze vrije wil geen absolute vrije wil betekent, want opgenomen in het levensplan van een ieder die hier op aarde leeft. Een soort predestinatie of voorbeschikking dus, maar met de Wet van Karma in ons achterhoofd, kan gesteld worden dat alles in hoofdlijnen in ieders leven vastligt, maar dat de mens wel geschapen is met het ‘instrument’ van het dagbewustzijn, waarin niets spontaan bewust wordt wat zich in het onbewuste (of de ziel) aanwezig is. De mens is dus afgesloten van dat onbewuste, dat door C.G. Jung als het archetype wordt omschreven. Alles ligt karmatisch vast en dat betekent dat alles wordt uitgevoerd wat vooraf al in het levens- of geboorteplan vastligt, al liggen de details niet vast en kunnen er ook zijpaden worden betreden.

En zo komen tot de laatste alinea, waarin wordt aangegeven dat bepaalde beperkingen van kracht zijn op Kosmisch Bewustzijn, die niet kunnen worden doorbroken. Hier is een vergelijking mogelijk met het levensplan zoals net uitgelegd, maar belangrijker is nog het argument dat Kosmisch volmaakt Bewustzijn geen beperkingen mogelijk maakt, want volmaakte Wetten kunnen niet beperkt worden of beperkingen kennen. Een Universele Wet is in zichzelf al volmaakt en het Volmaakte kent vanzelfsprekend geen beperkingen. Logisch onmogelijk.

Dat betekent tegelijkertijd ook dat de veronderstelling dat een van deze beperkingen zou zijn dat Kosmisch Bewustzijn zijn eigen uitgangspunten en wetten zou kunnen verbreken, onlogisch is. Eigen uitgangspunten en wetten zijn niet te door- of verbreken. Ergo, het Universele Bewustzijn kan degenen die zich lijken af te scheiden van Kosmisch Bewustzijn ook niet ontkennen of verwerpen, en evenzeer kan het de bewegingen en illusies van de vrije wil die dit mogelijk maken ontkennen.

Ik ben me overigens wel bewust van het feit dat deze redenering heel vanzelfsprekend is voor diegenen die al ingeburgerd zijn met dit esoterisch denken, maar abracadabra zijn voor de overige lezers die hiermee voor het eerst kennis maken. Het is niet anders.

 

De Wet van Eenheid

 

De Wet van Eenheid is de Wet waarin niets als afzonderlijk wordt gezien. Het is de wet waarin de schijnbare verdeling in polariteiten zoals mannelijk en vrouwelijk, oorzaak en gevolg, het deel en het geheel, het ene en het veld, niet worden gezien als gescheiden, maar als integrale delen van het totale beeld.

Eenheid kan worden ervaren vanuit een alles overziend gezichtspunt. Vanuit dit gezichtspunt is er geen dag of nacht maar wel het proces van dag en nacht, is er geen goed of kwaad maar wel het proces van goed en kwaad, en is er geen plezier of pijn maar wel het proces van plezier en pijn. Eenheid ziet niet Eén of Alles, maar wel het proces van het Ene Dat Alles Is, waarvan de cellen en de zielen samenwerken, ook al lijkt er sprake te zijn van verdeeldheid.

Gezien vanuit het principe van Eenheid kan het bestaan van verdelingen worden waargenomen en erkend, maar de nadruk ligt op de eenheid van de verschillende delen. Gezien vanuit het principe van Eenheid zijn verdelingen zoals verlies en winst, leven en dood te beschouwen als niets anders dan momenten in een proces van verandering, zoals beschreven in de Wet van Verandering en de Wet van de Magie. [34]

 

Commentaar:

Aan deze uitleg van de wet van Eenheid valt niets toe te voegen of op te merken. Deze redenering is briljant. De grote en eeuwige menselijke vraag waarom er zoveel kwaad op de aarde aanwezig is en waarom de volmaakte Schepper dat niet kan tegenhouden, staat hier vermeld: alles is lopend en werkzaam proces, waarmee de mens moet leren hoe het moet, hoe het wél moet en dus wat het wijze besluit van handelen is. God kan dus geen verwijt worden gemaakt als de mens fouten maakt. God is wijs en laat de mens de ruimte voor zijn leerproces, maar Hij/Zij/Het weet ook dat de mens uiteindelijk zo wijs zal worden, dat samengaan met het Goddelijke Bewustzijn mogelijk wordt en wordt gerealiseerd.

 

De Wet van Eeuwig Onvoltooid Zijn
 

Er kan nooit voltooiing of vervulling zijn in enig moment. Als dat wel zo zou zijn dan zou er geen verdere beweging zijn. Omdat ieder moment alles omvat wat nodig is voor dat moment, bevat ieder moment ook een leegheid, iets dat niet volbracht is, dat nodig is om tot het volgende moment te komen.

Ieder moment heeft iets dat ontbreekt en onvolledig is, en ieder moment heeft ook iets dat totaal en volledig aanwezig is. Wanneer iemand De Wet van Eeuwig Onvoltooid Zijn accepteert, zal de hebzucht opwekkende obsessie om verzadigd te willen zijn verdwijnen. [35]Commentaar:

Het begrip van het ‘eeuwig onvoltooid zijn’ zal gemakkelijk geassocieerd kunnen worden met ‘onvolmaakt’, want onvoltooid is in ons dagelijks spraakgebruik onvolmaakt, niet af. Maar in spirituele zin is onvoltooid ook ‘eeuwig durende beweging en verandering’, die dus altijd onvoltooid zal blijven omdat er in de schepping geen voltooiing bestaat. Want wat komt er na een voltooiing? Een nieuw begin en dat past weer helemaal in het menselijk denkpatroon van begin en eind, start en finish, geboorte en dood.

Daarom is bovenstaande wet ook weer een typisch voorbeeld van de wijze waarop het eeuwige tot uitdrukking kan worden gebracht. En wat ons steeds weer problemen oplevert omdat het zo slecht in het menselijk denkpatroon past. In de schepping past dus geen voltooiing en geen vervulling, alleen in het tijdelijke van het moment en van een mensenleven op aarde.

De tweede kanttekening betreft de formulering (of liever de stelling) dat een acceptatie van de Wet van De Wet van Eeuwig Onvoltooid Zijn betekent, zal daarmee de hebzucht opwekkende obsessie om verzadigd te willen zijn verdwijnen. Is dat zo? Nee dus. Verzadiging heeft te maken met het eindige en dus het materiële, het aardse. Wie de dualiteit tussen goed en kwaad niet heeft overwinnen, zit nog aan het materiele vastgeklonken en zal dus ook de hebzucht en verlangen naar verzadiging ook blijven vasthouden. Wie gebonden is aan het materialisme, heeft geen benul van het spirituele en kent de zin van het Leven niet; in ieder geval niet met de hoofdletter ‘L’, al zal de kleine letter ‘l’ van ‘eigen leven’ voortdurend op de voorgrond staan.

 

De Wet van Eerlijkheid

Eerlijk zijn betekent de dingen zien zoals ze zijn, zonder een poging te doen om –uit eigenbelang of uit angst – dat wat gezien wordt te veranderen. [36]

 

De Wet van de Tao

 


De Wet van de Tao stelt de tijd voor als een scherm waarop alles wordt geprojecteerd en alle bewegingen op dit scherm zijn momenten in het Hier en Nu. Voor iedere entiteit die is afgestemd op de Tao komt de harmonie die in dit moment besloten ligt meer tot leven. [37]


 

Commentaar:

Deze wet is moeilijk te begrijpen en voor te stellen, maar mogelijk te vergelijken met de terugblik die iedere mens meemaakt bij zijn overgang naar het volgende leven na dit afgesloten leven in het hier en nu. Althans ik voeg die associatie: hier toe:

:

  

De levensfilm

Direct nadat wij ons lichaam hebben losgelaten krijgen wij een overzicht in beelden van het leven dat wij zojuist voltooid hebben. Het is als het ware het doorbladeren van een fotoalbum: beeld na beeld trekt aan ons voorbij. De film begint niet bi9j onze geboorte, maar omgekeerd, bij het afscheid en de dood, en gaat dan terug tot aan onze geboorte. Bij die terugblik krijgen wij ook allerlei situaties te zien die we allang vergeten zijn of die we uit ons bewustzijn verdrongen hebben. Elk leven kent nu eenmaal ook donkere bladzijden. Die donkere bladzijden kent nu eenmaal ook donkere bladzijden. Die donkere bladzijden orden ons bij het terugzien van de levensfilm niet bespaard, net zomin trouwens als de vreugdevolle. Het is eerder zoiets als een objectieve weergave van wat dat zojuist voltooide leven nu eigenlijk inhield.

Gedurende die tijd bevinden wij ons nog dicht in de buurt van ons lichaam en van de geliefden van wie wij zojuist afscheid genomen hebben. En we zijn ook nog zeer ontvankelijk voor wat er van degeen die wij hebben achtergelaten naar ons uitgaat. Daarom kan het ons erg goed doen wanneer wij ervaren dat de achtergeblevenen met liefde en respect aan ons denken. Die liefde is dan een werkelijke kracht en een grote hulp bij het doorbladeren van het levensalbum. (…)

Deze herinnering aan het zojuist voltooide leven op aarde ligt opgeslagen in ons etherische lichaam: het etherische lichaam is de zetel van ons geheugen. Maar wanneer wij gedurende de eerste drie dagen de levensfilm terugzien, wordt deze tegelijkertijd op ons astraallichaam afgedrukt. Wanneer na ongeveer drie dagen ook het etherische lichaam wordt losgemaakt en ons ontvalt, dragen wij dan ook nog steeds de herinneringen aan dat voltooide leven, maar nu in onze astraallichaam, met ons mee. (…)

Wanneer ook het etherische lichaam ons is ontvallen, treden wij het Kamaloka binnen. Dat Kamaloka moeten wij ons niet ruimtelijk denken, omdat er in de geestelijke wereld geen ruimte en geen tijd bestaan. De dimensie van ruimte en tijd zijn alleen aan de aarde en het leven op aarde voorbehouden. Het Kamaloka is meer een staat van bewustzijn. Het is die sfeer waarin wij alle ruimte krijgen om het zojuist voltooide leven op aarde te doorvoelen. Opnieuw krijgen wij nu het panorama van ons aardse leven te zien. Het staat als het ware levensgroot om ons heen. En opnieuw begint die terugblik en overdenking bij het einde van ons aardse leven, om dan langzaam terug te keren naar het begin, onze geboorte. Maar anders dan de eerste terugblik direct na onze overgang, krijgen we nu onze levensfilm vanuit verschillend perspectieven te zien. Steeds als er een beeld verschijnt van onszelf – van een moment waarop we iets zeiden of deden – zullen we bij deze terugblik niet alleen voelen wat we zelf op dat moment voelden, we zullen ook voelen wat de mensen om ons heen voelden. We zullen tot op de bodem van hun hart doorvoelen wat ónze woorden of ónze handelingen in hen opriepen. Op die manier worden wij ons bewust van wat er werkelijk van ons uitging en wat dat de mensen om ons heen deed. {bron: Hans Stolp en Margarete van den Brink, Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood. 2000/5e druk 2006, pp. 55-57)

Weergaven: 1712

Berichten in deze discussie

Is het mogelijk om het ISBN-nummer erbij te vermelden ?

 

Hartelijk dank ! 

 

Peter.

Isbn 978-90-808940-3-7

Danke wel !!

 

Peter.

Geen dank, tot je dienst!

Peter Santy zei:

Danke wel !!

 

Peter.

RSS

richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden