De Nieuwe Democratie (2)

Deze topic werd aangekondigd in versie (0): 2 - HET NIEUWE SYSTEEM

De intentie van deze discussie is initieel als volgt geformuleerd in (0):

2 - typeringen naar voren brengen die in een nieuw systeem in volleglorie kunnen bijdragen tot een voor iedereen werkend systeem / paradigma / stuurmodel / ...

Meer uitgebreid is het gegeven gebruikte termen nader te belichten vanuit de voerman.
Overigens ... is er behoefte om de voerman te kennen of is het beter om gaandeweg het proces "het pasgeboren kind" te aanvaarden zoals het zich beweegt en gedraagt tijdens de afstemming, het proces.
Ik, S'ace, gebruik daarom in wezen een naam met een apostrophe erin - het moet anders en ik heb mij -dat veroorloof ik mij wel om te melden- laten inspireren door een oude werkverschaffer (CEO) van mij die helaas op 21 maart 2008 een andere dimensie opzocht. Zijn apostrophe in "Ex'tent" heb ik opgevat als de uitkomst van een eerdere onderhoud met hem te Ut'recht ;-)

Typeringen? Waar ik naar vraag om met andere mensen kwaliteiten naar voren te brengen die ons als wezen - homo sapiens sapiens of anders zoals homo noosphericus of homo universalis - zo goed als het kan doen omgaan met de aarde en met elkaar als "hele en unieke wezens".
Een voorbeeld van een kwaliteit noem ik de mogelijkheid dat je ipv 1 punt (is 1 stem in het oude stelsel) 20 punten kan verdelen naar minimaal 3 kandidaten. Door deze mogelijkheid en "bestuursdwang" wordt je er toe gezet een samenspraak aan te brengen via de driehoek die je  aanbrengt bij bijv. de verdeling  8 7 5 ; of de vierhoek 5-5-5-5 of de vijdhoek 4-4-4-4-4 envele andere verhoudingen die zich vanzelf scheppen tijdens het "op gezette tijden in ieders politieke beleving" bijstellen van je persoonlijke  coalitie, nl. die keuze die aan jou zichbaar is in jouw voortschrijdende harts-tocht.

Een nieuw systeem? Ten eerste is een systeem op de wereld gekomen om haar bestaansrecht/bedoeling/bestemming te verwezenlijken. Immers, als het dat niet zou doen is het geen systeem te noemen. Zo heeft bijv. de oude democratie met het vervoermiddel "one man , one vote" gefaald. Daar zijn wij het hier unaniem over eens. Daar aan toegevoegd meldt de voerman dat het systeem van de directe democratie in deze opzet niet wordt beoogt om in te stellen of te bepleiten. Onder directe democratie wordt verstaan om elk besluit / thema aan allen voor te leggen ter besluit. Wat wij hier beogen is een infrastructuur neerleggen voor de democratie die het vertrouwensveld prikkelt, vitaliseert en voortdurend harmoniseert met zijdelingse effecten die men in beginsel omarmt als zinvol.

Volle Glorie? Is een begrip dat bhet beeld oproept van een schip met volle zeilen als het vaart en met gestreken zeilen als het ligt ... Liefhebbers van "de Sail" begrijpen dit direct. En ... in Nederland is een diep besef van deze oude "volkskunde".

(Laten wij  het niet schuwen om nieuwe woorden uit te proberen: juist omdat zij de verbeelding prikkelen en elkaar enthousiaseren boven "doem"/last)

systeem /paradigma / stuurmodel? Het ene begrip is niet het andere en toch zijn deze drie termen innig met elkaar verbonden als een soort van "trias politicas", een drie-eenheid.
Het stuurmodel is hier de uitkomst van het navigerend instrument dat het volk zich aanmeet voor de naaste toekomst. Ofwel het samen bedachte -soms geleid afgestemde- instrument dat ons "als een klok in de tijdgeest" synchroniseerd. Het idee is hierbij dat de essentie van de intuïtie vitaliseert in iedere betrokkene die nodig is om de voortdurende afstemming vrij en soepel te maken.

Ik roep leden hier  op om hun fantasie niet onder stoelen of banken te verstoppen en zich te melden met hun idealen op dit structuur en opbouw biedende "net".

toY S'ace

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –