Levensbeschouwing in de 21e eeuw, deel 1.

We worden allemaal geconfronteerd met levensvragen, omtrent de zin en betekenis van ons en het bestaan. In de voorgaande eeuwen waren er vele “volgelingen in geloof”. De geloofsleer bood een vast en “veilig” kader, dat men moest volgen en veelal volgde. In de vorige eeuw leidde het verzet tegen de “heilige huisjes” en opgelegde dogma’s tot ontkerkelijking en ontchristelijking en de opkomst van het atheïsme, het humanisme en nieuwe spirituele bewegingen. In deze eeuw is de Islam in opkomst in de westerse samenleving. Overgedragen geboden en verboden en de geloofsleer zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Men tracht tevergeefs te komen tot een maakbare en meetbare wereld. Steeds indringender vragen velen zich af:”Waar en hoe vinden we houvast?”Mijns inziens ligt het innerlijke weten, de waarheid, in ons Zelf. Werkelijk geloven is geen volgen, maar het resultaat van een innerlijke dialoog met je zelf en een wezenlijk gesprek met elkaar. Geloven in de 21e eeuw is het bewust worden van, het zoeken naar en het hervinden van ons Zelf, de ander en het Zijnde. De antwoorden op onze levensvragen vinden we in ons Zelf en in onze ervaringen en belevingen. Door de (innerlijke) dialoog. We nemen de waarden, normen en overtuigingen vanuit ons gezin van oorsprong en van onze opvoeders positiefkritisch onder de loep en gaan bij ons Zelf na of wij ons daar geheel of gedeeltelijk, of niet, in kunnen vinden. Dat is het einde van kritiekloos napraten en na-denken en het begin van overdenken en doordenken. We volgen niet meer kritiekloos een leider, maar zijn onze eigen leider.Dat betekent dat we individueel en gemeenschappelijk verantwoordelijkheid zijn voor de wereld(en) waarin wij leven, wonen en werken. Door openheid naar ons Zelf, de ander en het andere (her)ontdekken we de gemeenschappelijke Oorsprong van de verschillende levensbeschouwingen en de gemeenschappelijke antwoorden op de levensvragen. We hervinden onze unieke persoonlijke identiteit en onze collectieve verbondenheid. We kunnen elkaar helpen bij het bewust worden en bewust zijn daarvan en bij het bewust doen. Daardoor komen we tot kleurrijk en dynamisch geloven en weten. De tijd is nu beslist rijp voor duurzame, waarachtige, spirituele globalisering op basis van eenheid in verscheidenheid.Bert-Jan van der MiedenVertrouwenspersoon.P.S. Reacties op dit artikel kun je ook vinden op http://www.bertjanvandermieden.nl

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –