Partij voor Mens en Spirit (MenS)

Terugkijkend op 2009 stel ik vast dat er nog steeds veel individualisme is en weinig verbondenheid met anderen. Als iedereen zich zou realiseren dat we allen verbonden zijn, dan zou de wereld er veel beter voor staan. Een goed voorbeeld is de klimaattop die hoogstwaarschijnlijk ook weer op een mislukking uitdraait.Er is in deze tijd behoefte aan een vernieuwende politieke stroming, die een andere dimensie toevoegt aan de huidige politiek.Er is behoefte aan een politiek op spirituele grondslag ofwel politiek vanuit het hart!Vandaar dat ik jullie wil wijzen op de Partij voor Mens en Spirit (http://www.mensenspirit.nl/)De leden (waaronder ikzelf) denken en voelen dat het ook anders kan en hopen een alternatief te kunnen bieden voor een eenzijdige materieel rationeel gerichte cultuur en politiek.Partij voor Mens en Spirit wil een nieuwe spirituele politieke dimensie introduceren, die berust op vier pijlers:• Liefde - Het uitgangspunt van beleid en van handelen moet liggen in liefde en respect voor alles wat er is. In de praktijk betekent dit het steeds toe werken naar oplossingen die voor iedereen een win situatie betekenen.• Authenticiteit - Elk wezen heeft eigen unieke kwaliteiten, die steeds in ontwikkeling blijven. Beleid en handelen vanuit dit principe betekent dat mensen vrij mogen zijn en dat regelgeving dient om mens en maatschappij slechts waar nodig aan te sturen. De overheid wordt omgevormd tot gemeenschapsdienst en is partner van de burger.• Bewustwording - Meer zelfkennis en bewustzijn van je ware wezen betekenen meer innerlijke rijkdom, harmonie en begrip. Meer bewustzijn leidt tot menselijkheid en compassie, tot emenscipatie. Uit bewustzijnsgroei vloeit een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voort.• Holisme - In alle verscheidenheid is er de essentie van eenheid, omdat wij allen verbonden zijn met elkaar door energetische, emotionele en fysieke systemen. Het besef van deze eenheid betekent continue zorg voor elkaar en Het Geheel.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –