font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">BestsellerauteurGregg Braden (VS) voor het eerst in Nederland!mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Lezing FractalTime 23 april '10/Hilversum

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Workshop The Divine Matrix 24april '10/Maarssen

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

In FractaleTijd demonstreert Gregg aan de hand van allerlei voorbeelden hetfenomeen dat tijd zich in cycli aandient en dat het einde van de Great WorldAge, zoals de Maya's dat voorspellen voor 2012, een keuzemoment is waar weeerder voor hebben gestaan. De tijdscalculator in het gelijknamige boek biedtde gelegenheid om persoonlijke perioden van succes,oorlog, geluk, scheiding ed te berekenen.

Indeze lezing zal Gregg uitleggen waarom 2010 een cruciaal jaar is om in 2012iets anders te oogsten dan wat de film '2012' ons laat zien.

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

24.0pt;font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Dagdes Oordeels kruipt naderbij

mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Bestaat er een calculator voor een tijdcodedie de toekomst kan voorspellen? Is 2010 het jaar waarin we het lot nog kunnenbeïnvloeden? Kunnen wij de handen ineenslaan om bijtijds de essentiëlevraagstukken aan de orde te stellen en de scenario’s voor de Dag des Oordeelsin 2012 te herschrijven en een betere toekomst scheppen? Dan moeten we NUkeuzes maken om een ander resultaat te zien in 2012! Gregg komt in april voorhet eerst naar Nederland voor een lezing en workshop met zijn belangrijkeboodschap over Fractale Tijd!14.0pt;font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

De man achter deze vragen (en de prikkelendeantwoorden ervan) is de wetenschapper en schrijver Gregg Braden. “De bestegeesten van onze tijd en de wetenschap vertellen ons dat we te maken hebben meteen tijdperk dat verschilt van enig ander in de 5000 jaar van de geschrevengeschiedenis der mensheid. De grootste uitdagingen waarmee menselijkebeschavingen ooit zijn geconfronteerd vallen samen binnen één enkele generatie.We staan oog in oog met problemen die we binnen de komende 8 a 10 jaar moetenoplossen willen we overleven,” zo stelt hij. Als voormalig geoloog envooraanstaand ontwerper van computersystemen voor de ruimtevaart heeft Bradende afgelopen 22 jaar besteed aan het onderzoeken van tradities gebaseerd opaloude geleerdheid, door de bodemmonsters in het ijs van Antartica tebestuderen en door te werken voor Global Coherence.mso-ansi-language:EN-US"">

De tijd dringt, zegt hij, daar we een van demeest cruciale perioden in de geschiedenis van de mensheid naderen. Braden isde bestverkopende auteur van de New York Times wat betreft baanbrekende boekenals De Goddelijke MatrixGrenzeloos Bewustzijn enandere werken. Thans voegt hij nog een geheel vernieuwend boek aan zijnindrukwekkende CV toe: Fractale Tijd, 2012 en de Nieuwe Wereld.Braden: "font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Hetjaar 2012 is belangrijk, omdat het in onze geest gegrift staat als een momentwaar alles om draait. We hebben een bepaalde tijd nodig waarmee we kunnenwerken om rationeel onze gedachten, ideeën en handelingen als baken in de tijdvast te leggen.

 

Echter,als we realistisch de profetieën en voorspellingen bekijken, niet alleen dievan de Maya’s, maar ook van inheemse volken in het algemeen, wijzen ze allemaalnaar dit tijdperk in de geschiedenis en zeggen ze allemaal dat we een nieuwewereld baren die na 2012 zich manifesteert. Wat dat betekent is dat 2012 hetbegin van een nieuwe vorm van zijn is. Maar om tot dat punt tekomen, moeten alle veranderingen die leiden tot dat nieuwe begin voor 2012plaatsvinden. Het is beter ons te richten op de jaren voorafgaand aan 2012 dante vrezen voor een apocalyptische gebeurtenis in 2012. Dat isexact wat de Tijdcode Calculator ons laat zien.

Alswe naar de ‘bron’data kijken voor sommige van de gebeurtenissen die het meestcruciaal waren bij het definiëren van onze tijd, zien we zaken als:

*1914– de eerste keer dat we een wereldoorlog hadden

*1929de ineenstorting van de wereldeconomie

*1941de eerste keer dat Amerika bij verrassing werd aangevallen op eigen bodem

*1945de eerste keer dat tijdens een oorlog een kernwapen werd gebruikt tegen deburgerbevolking .

Wanneerwe kijken naar de cycli voor deze voorvallen die op het punt staan weer tegebeuren, constateren we dat de meerderheid ervan zich in 2010 herhaalt en decyclus van de wereldoorlog zich in 2011 zal herhalen. Het blijkt dat 2010 weleens een cruciaal jaar zou kunnen zijn.

Watdat betekent is dat 2010 wellicht een zeldzame, waardevolle gelegenheid zoukunnen zijn om sommige angstaanjagende patronen uit ons verleden opnieuw tedefiniëren, zo dat wij deze zaken nooit meer opnieuw moeten doormaken. Ikgeloof dat deze generatie op de drempel staat om de keus te maken de generatiete zijn die zich afkeert van het gebruik van oorlog om, bijvoorbeeld, onzegeschillen op te lossen. Ik geloof ook dat wij op het punt staan de wereldeconomievan ongelijkwaardigheid opnieuw te definiëren.

Ikdenk dat 2010 het krachtige jaar is waarin wij allen in de gelegenheid zijn omzeggenschap te hebben over hoe die keuzes worden gemaakt en opnieuw die cycluste definiëren voordat deze aanvangt. En op die manier kan de cyclus van eenwereldoorlog als achterhaald worden bezien. Dat moeten we nooit meer hebben. Nuis de tijd om datgene te doen wat we gaan doen; het is wat ik een tijd van‘elegante urgentie’ noem."

 

In delezing Fractal Time zal Gregg sleutels aanreiken die onskunnen helpen om de stap voorwaarts te maken. Deze sleutels zullen de code naarons hart ontsluiten.

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">Praktischeinformatiefont-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Lezing Fractal Time - The Secret of Our Past, The Promise of OurFuture! met Gregg Braden14.0pt;font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">De sleutel naar ons lot voor 2012mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">23 april 2010: 19.30 - 22.00 uurmso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Locatie: Theater Gooiland (Amrâth Grand Hotel), HilversumVerdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Taal: Engelsfont-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Entreeprijs:  € 45,- incl 6% btw. Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Voor meer informatie: www.blizevents.com of035 888 4628font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US""> 

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Workshop The Divine Matrix - The Language of the Heart metGregg Braden & Howard Martin14.0pt;font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Wijsheid en technieken om je hartfrequenties af te stemmen op de nieuwedimensiefont-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Zaterdag 24 april 2010, 10.00 - 17.30 uurmso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Locatie: Pim Jacobs Theater, Maarssenmso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Taal: Engelsfont-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;mso-ansi-language:EN-US"">

font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Verdana;color:#100611;mso-ansi-language:EN-US">Entreeprijs: € 130. Prijs incl 19% btw.mso-ansi-language:EN-US"">

EN-US"">Voor meer informatie: www.blizevents.com of035 888 4628


braden2008new.jpg

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –