4554021678?profile=original

In een videoboodschap uitgezonden tijdens de slotviering in Amsterdam van 200 jaar Koninkrijk spraken vijf (ex)-premiers van ons land hun bezorgdheid uit over de toekomst. Zoals in de aankondiging daartoe in De Telegraaf van 25 september jl. onder de titel “Leiders van toen vrezen toekomst” te lezen viel, stelde e-premier Dries van Agt op zijn beurt verbitterd vast: “Wat mij opvalt is het snelle proces van ontkerstening – van hoffelijkheid naar hufterigheid.”  

Als een praktische bijdrage aan de pogingen om deze ook door andere hoogwaardigheidsbekleders betreurde afgang van beschaving naar barbarij het hoofd te bieden, ja het tij zelfs trachten te keren, werd in 2013 een formele petitie  aangekondigd en vervolgens in 2014 ook ingediend aan koning Willem-Alexander om als grootmeester van de Militaire Willemsorde als aanvulling daarop een civiele Willehalm Ridderorde van het Woord in te stellen, iets waartoe alleen Zijne Majesteit grondwettelijk bevoegd. Deze door 16 personen ondertekende petitie ligt nu ter behandeling bij de Kanselarij der Nederlandse Orden

Tevens werd een reeks initiatieven ondernomen om de missie en grondslag van de beoogde ridderorde bekend te maken, te weten “Het nieuwe christendom ter herkerstening van de Lage Landen” met als haar sociaaleconomisch component, het nieuwe beschavingsprincipe: de sociale organica. Zo werd o.m. in het voorjaar van 2013 in het Amsterdamse stadhuis de internationale tekst- en schilderijententoonstelling “De Deugden – Op naar een nieuwe hoffelijkheid” georganiseerd, werden in het voorjaar van 2014 in de slotkapel van Oud-Zuylen en daarna dit voorjaar in de bibliotheek van het Willehalm Instituut op de Kerkstraat  te Amsterdam alle 27 hoofdstukken uit het nog te verschijnen, monumentale Bijbelboek “Jezus van Nazareth en het mysterie van de heilige Graal – Antroposofische beschouwingen over het Oude Testamenthet Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes” van de christelijke hermetist Valentin Tomberg (1900-1973) door de uitgever en vertaler Robert Jan Kelder voorgelezen en besproken. 

Welnu, nadat ter viering van Michaëlsdag op 29 september verleden jaar de boekpresentatie “Een nieuwe economisch orde – Rudolf Steiners sociale organica” van de filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann (1905-1988) in de Beurs van Berlage plaats heeft gevonden, werd, zoals hier en elders aangekondigd, op Michaëlsdag dit jaar een nieuw initiatief gestart en wel met het voorlezen en bespreken van het eerste hoofdstuk  “De nieuwe Michaëlsgemeenschap en haar betekenis voor de toekomst” uit het boek “Innerlijke ontwikkeling en de christelijke Rozenkruisersweg” van Valentin Tomberg in de bibliotheek van het Willehalm Instituut door Robert Jan Kelder. 

 

Tevens werd op die dag, zoals aangekondigd, de tekst- en schilderijen tentoonstelling “Michaël-Sophia in nomine Christi – Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)" heropend met de maandmeditaties van september “Hoffelijkheid wordt tot tact van het hart” en van oktober “Tevredenheid wordt tot gelatenheid” uit het boek “De Deugden – Jaargetijden van de ziel” van  Herbert Witzenmann tezamen met de daartoe behorende, oorspronkelijke illuminaties van de kunstschilder Jan de Kok. Verder zijn er allerlei tekstposters en aankondigingen te zien, zoals die van het voor de kerst verschijnende boek “De Jezusmysteriën – Rudolf Steiners evangeliënchronologie en de Christusprofetie van Zarathoestra” van Werner Greub (1909-1997). Deze is schrijver van het onderzoeksverslag “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” over o.m. de nieuwe, spirituele biografie van Willehalm, oftewel de 9de eeuwse Willem van Oranje, stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis en als beschermheilige van de ridders degene, waarna de door koning Willem I in 1815 ingestelde Militaire Willemsorde is genoemd.

 

Deze Michaëlsviering in kleine kring gebeurde drie dagen na de grootscheepse slotviering op en rondom de Magere Brug van 200 jaar Koninkrijk. Deze slotviering op een steenworp afstand van de Willehalm bibliotheek stond, historisch gezien, vooral in het teken van het verleden. Ten einde de door onze vijf ex-premiers geuite vrees voor de toekomst tegemoet te treden, zou het onze koning sieren als hij – daar hij immers te kennen heeft gegeven om met de tijd mee te willen gaan – na rijp beraad vooralsnog een civiele Ridderorde van het Woord in zou stellen om daarmee het nieuwe, alle wereldreligies potentieel verenigende, ware christendom als een hoopgevend perspectief op wereldvrede helpen uit te dragen.

* * * 

Tweede Workshop 11 oktober: “Meditatie, haar wezen en werking”

Ter verdere voorbereiding voor het instellen van een ridderorde van het Woord zal op zondagmiddag 11 oktober as. van 16.30 tot 18.00 uur in het Willehalm Instituut het tweede hoofdstuk “Meditatie, haar wezen en werking” van het boek “Innerlijke ontwikkeling” van Valentin Tomberg ter sprake worden gebracht en besproken. Dit hoofdstuk kent de volgende ondertitels: “Het principe van spirituele oefening”, “Het wezen van meditatie”, “De drie dubbelgangers”, “De werking van de meditatie”, “De kennismeditatie” en “De harmonisering van lichaam, ziel en geest”. (Belangstellenden worden gevraagd zich i.v.m. de beperkte ruimte bij het onderstaande email adres aan te melden. Toegang is gratis, vrijwillige bijdrage gewenst.)

Contactpersoon en info: Robert  Jan Kelder, info@willehalm.nl; Tel. 020-6944572

Adres: Willehalm Instituut, Kerkstraat 386A, 1017 JB

Noot: Op de blog http://willehalminstituut.blogspot.nl is deze aankondiging ook te lezen.

 

(Wijzigingen voorbehouden)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk