Citaat.24

 

Niets is zo dringend dat het niet tot morgen wachten kan,

"Het Leven" is immers een never-ending herhalings-Love-Story

met weldoordachte en daardoor onvermijdelijke valkuilen

voor wie het Vertrouwen in de win-win opzet van de oerbron verliest.

G. Maria .X - 12 juli 2010

~~~

Lieve lezers,

We beschikken allemaal over het vermogen om op diverse manieren waar te nemen en/of te ervaren.

We beschikken ook allemaal over het vermogen om:

 • hetgeen we waarnemen of ervaren op een voor ons comfortabele wijze te bevatten, of net niet,
 • hetgeen we waarnemen of ervaren tegenover anderen bevattelijk verbaal of non-verbaal te vertalen, of net niet,
 • hetgeen we waarnemen of ervaren te aanvaarden, of net niet,
 • hetgeen wijzelf waarachtig geloven te aanvaarden en te delen met anderen, of net niet,
 • hetgeen anderen ons willen laten geloven te aanvaarden, of net niet,
 • hetgeen we aanvankelijk als enige echte waarheid hebben aanvaard en/of verkondigd, te relativeren en bij te sturen, of net niet.

Er bestaat mijns inziens een algemene allesomvattende waarheid waarbinnen élk van ons een sub-waarheid kan waarnemen en ervaren. Vanuit deze sub-beleving vormen wij dan een persoonlijke mening waar we al dan niet durven voor uitkomen of waar we al dan niet blijven achter staan wanneer op onze overtuiging of mening wordt gereageerd.

Elk van ons beschikt over het vermogen om wel of niet uit te komen voor datgene waarin die gelooft.

Ook al geloven we reeds vele jaren standvastig in een 100% Gelijkwaardigheidsvisie op "Het Leven" dan nog zullen we in bepaalde situatie afwijkend handelen ten opzichte van die overtuiging.

Immers...

Zolang we onszelf bewust zijn van onszelf (wat dat 'onszelf' ook moge zijn) binnen een materiële structuur (zoals het menselijk lichaam) zullen we mijns inziens nooit over heel onze Aardse levenslijn voor de volle 100% consequent kunnen handelen naar de 100% Gelijkwaardigheidsvisie omdat de onvermijdelijke beperkingen die een bewustzijn binnen een materiële structuur kan/zal ondervinden, automatisch tot dualistisch denken en handelen aanzet.

En toch...

ook dat is Prima!

Het is mijns inziens zo bedoeld dat we:

 • ervaren zoals we ervaren,
 • geloven zoals we geloven,
 • wantrouwen zoals we wantrouwen,
 • afwijzen zoals we afwijzen
 • aanvaarden zoals we aanvaarden,
 • herbekijken zoals we herbekijken,
 • herschikken zoals we herschikken,
 • delen zoals we delen,
 • haten zoals we haten,
 • liefhebben zoals we liefhebben,
 • verdringen zoals we verdringen,
 • herenigen zoals we herenigen

Kortom, het is zo bedoeld dat we:

 • Allemaal, zonder enige uitzondering, Leven zoals we Leven!

Het is dus allemaal goed zoals het is.

Persoonlijk heb ik ongeveer 50 jaar een gigantische weerstand (oa in de vorm van wantrouwen) ervaren tegenover het fenomeen GOD. Ik kon met de beste wil ter wereld niet geloven in een GOD zoals die in religieuze kringen afgebeeld en beschreven werd/wordt.

Tot ik op een dag een gigantische doorstroom van informatie en beelden met alternatieve opties doorkreeg. Pas toen kon ik geloven in het bestaan van een centraal fenomeen dat qua ongelimiteerde vermogens gelijk stond/staat aan het religieuze fenomeen GOD.

Via dit blogartikel wil ik graag mijn visie op GOD, de Centrale Draaischijf, in de totaliteit van "Het Leven" delen.

GOD (het Universeel Compatibel Interactie Systeem van Genereuze Optimale Distributie) laat ons toe om via onze bewuste en onbewuste intenties de authentiek gecodeerde gegevens van het oerbrein en/of de broncode van het Perfect Ko(s)misch Plan te manipuleren waardoor we met waarnemingen en ervaringen geconfronteerd worden die een perfecte weerspiegeling vormen van onze bewuste en onbewuste overtuigingen.

Wijzelf, en niemand anders, zijn dus verantwoordelijk voor hetgeen wij als onze realiteit, onze werkelijkheid of onze waarheid ervaren.

Indien wij bepaalde mensen of situaties niet als 100% gelijkwaardig of rechtvaardig kunnen herkennen dan is dat een gevolg van ons 'tijdelijk' onvermogen om voor de volle 100% te Vertrouwen in de absolute Perfectie van het oorspronkelijk Ko(s)misch Plan.

Het Technologisch Hoogstandje GOD laat dus toe dat wij de broncode van “Het Leven” bewust en onbewust, alsook verbaal en non-verbaal, herschrijven zodat wij kunnen ervaren wat er gebeurt bij twijfel of bij gebrek aan Vertrouwen in de 100% Gelijkwaardige Noodzakelijkheid van élk facet van de Schepping.

Dus van zodra wij in één of meerdere facetten de 100% gelijkwaardigheid niet meer (h)erkennen veroorzaken wijzelf, en niemand anders, via een voorgeprogrammeerd proces chaos en ogenschijnlijke onrechtvaardigheid.

Echter...

van zodra wij weer in staat zijn om ons vrijwillig en bereidwillig open te stellen voor de mogelijkheid van deze 100% Gelijkwaardigheidsvisie dan veranderen of transformeren er automatisch x-aantal facetten in onze innerlijke en uiterlijke leefwereld waardoor we voldoende 'bewijzen' waarnemen en ervaren ter aanvaarding van deze 100% Gelijkwaardigheidsvisie.

Het volstaat dus om waarachtig te Vertrouwen in het bestaan van een Automatisch Ordescheppend Vermogen en/of een Automatisch Ordescheppend Systeem van Genereuze Optimale Distributie (GOD) om er ook op comfortabele wijze in waar te nemen en te ervaren.

We hoeven de essentie van het Universeel Systeem niet eens te begrijpen om er toch de volle lonende potentie ervan te ervaren.

Vertrouwen in de immer rechtvaardig geaarde efficiëntie ervan is voldoende om je beschermd, geliefd en gesteund te voelen.

Vanaf het moment dat wij, om welke reden ook, afwijken van ons Allesomvattend Eenheidsvertrouwen dan activeren wijzelf, en niemand anders, chaos die in eerste instantie onvermijdelijk voor nog meer afwijkende overtuigingen zorgt en daardoor dus voor nog meer chaos of ongewenste situaties, waarnemingen en ervaringen zorgt.

En ook dat is een noodzakelijke ervaring want wanneer de nood het hoogst is dan doet er zich altijd een moment voor waarop je gaat bidden, vragen of zelfs smeken om hulp.

En die hulp die komt er, Altijd!

Echter...

wanneer we ons teveel laten afleiden door de chaos en door het ogenschijnlijk onrechtvaardige dan merken we die hulp vaak niet op of dan vergeten we dankbaar te zijn voor die hulp.

Hierdoor activeren wijzelf, en niemand anders, alweer onvoldoende middelen (bewijzen) voor een standvastigere vorm van Vertrouwen.

Want Vertrouwen brengt rust in ons waarnemings- en bevattingssytseem en die rust is nodig om het hele plaatje te (h)erkennen. Het Allesomvattend Plaatje van het Perfect Ko(s)misch Plan.

En neen,

ook ik slaag er 'nog' niet over heel mijn levenslijn in om non-stop te Vertrouwen op deze 100% Gelijkwaardigheidsvisie waarin ik nochtans héél sterk Geloof.

Doch JA,

ik Geloof vanuit herhaalde ervaring wel degelijk in het bestaan van een non-stop Feilloos Functionerend en dus immer Rechtvaardig Functionerend Systeem van GOD en/of Genereuze Optimale Distributie.

Elke ervaring, elke waarneming en elke situatie maakt ons iets duidelijk over onze eigen voorafgaande overtuigingen, intenties en/of onze al dan niet bewuste mentale standpuntinnames.

Elke ervaring is dus een noodzakelijke ervaring en elke waarneming is een onvermijdelijke om uiteindelijk bewust te worden van de som van onze bewuste en onbewuste mentale standpuntinnames.

Dus...

Indien onze leefwereld zich niet naar onze ultieme wens manifesteert dan kunnen wij dat zelf 'rechtzetten' of wijzigen door ons in volle Vertrouwen consequent te focussen op hetgeen wij wél willen waarnemen of ervaren.

Meer is er echt niet nodig om te ontwaken in ons persoonlijk paradijsje op Aarde.

 

Citaat.150

Om de waarachtige schoonheid van eender wie of wat daadwerkelijk te (h)erkennen

dien je eerst diens vermeende 'lelijkheid' of 'onvolmaaktheid'

waarachtig te aanvaarden en voor de volle 100% te waarderen.

G. Maria .X – 19 Mei 2014

Niemand hoeft het met mij eens te zijn doch zoals ik het hierboven beschreven heb zo ervaar ik deze visie ook daadwerkelijk.

Wanneer ik te ondoordacht en vanuit een toestand van ongenoegen kritiek geef op hetgeen naar mijn bevattingsvermogen van dat moment niet goed of onrechtvaardig verloopt dan veroorzaak ik meer conflicten dan oplossingen.

En omdat Liefdevol & Vreugdevol (= in volle Vertrouwen) focussen op hetgeen wel naar wens verloopt mij ook daadwerkelijk welgekomen overvloed laat ervaren kan ik niet anders dan telkens opnieuw Vertrouwen op de Automatisch Ordescheppende Vermogens van deze fenomenen.

Bedankt voor alle ervaringen die mij Liefdevoller, Aandachtiger en Geduldiger hebben gemaakt.

Mijn excuses aan allen die ik, vanuit onwetendheid van dat moment, ongewild gekwetst heb.

Mijn bereidwilligheid tot Allesomvattend Liefhebben is hierdoor echter gegroeid waardoor de ervaring op zich toch van groot nut is geweest.

Mogen jullie allemaal over hetzelfde soort Vredelievend vermogen mogen beschikken waardoor ook Jullie steeds vaker en steeds langduriger in Jullie Paradijsje op Aarde mogen ontwaken.

En Ja, jullie mate van Geluk is dus mede afhankelijk van mijn vermogen tot Allesomvattend Liefhebben van wat is zoals het is.

En als ik in staat ben om steeds opnieuw te willen/kunnen/durven Houden van élk facet van “Het Leven” dan kunnen jullie dat ook, toch?!

Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

Gerda Maria

SMILE-POWER WE BELIEVE IN!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk