“Pillen en poeiers”

 

Van huis uit ben ik al niet opgevoed met “pillen en poeiers”. Gelukkig waren we dan ookniet veel ziek. Maar als we het waren gingen we naar een homeopathisch arts. Weverdiepten ons in het waarom we ziek werden. De positieve levenshouding vanmijn moeder heeft er zeker toe bijgedragen dat we niet veel ziek zijn geweest.Het leven was een feestje. Ook met tegenslagen, maar omdat we samen zijn, komener altijd weer betere tijden.

Ook nu ikzelf kinderen heb maak ik zeer bewust keuzes. Ik ben met onze kinderen naar eenantroposofisch consultatie bureau gegaan omdat je daar geïnformeerd wordt overde voordelen maar ook over de gevaren van inentingen. Je wordt gewezen opgezonde (biologische) voeding, en de werking van kleur- geur- en smaakstoffenop de weerstand van je kind. Er wordt je niets aangepraat of opgedrongen, maarje krijgt echt het gevoel dat je eerlijk geïnformeerd wordt en je zelf deverantwoording hebt om je eigen keuze te maken. Niet iets van deze tijd. Demensen zijn er langzaam aan gewend geraakt dat er voor ze beslist wordt en datdan goed voor ze is. Hoe vaak heb ik kennissen horen zeggen: “oh, ik dachtdat die inentingen met twee maanden verplicht waren. Ze hebben op hetconsultatiebureau niet gezegd dat ik een keuze had!” Dan zeg ik vriendelijkglimlachend; “wake-up”. Zoals ouders die snoepjes met vitamine C kopenvoor hun kinderen. De suiker in de snoepjes zorgt er voor dat je niets meer aande vitamine C hebt, maar ja het zit er in dus je denkt het zal wel goed zijn.

 

Zo is hetdus ook met de pillen uit de farmaceutische industrie gesteld. De dokter zegtdat het goed is tegen de bult die je hebt. Dat klopt vaak ook wel. Dat je er opandere plekken drie bulten bij krijgt die je pas na verloop van tijd ziet ofvoelt wordt er niet bij verteld. Door de snelle en dure maatschappij kunnen dedoktors van tegenwoordig de tijd niet meer nemen om samen met jou te kijkenwaarom jij nou net die bult hebt. Is ook eigenlijk niet de bedoeling want danworden er weer minder pillen verkocht. En er zijn een aantal mensen in dewereld die zo enorm rijk worden aan al die pillen, dat het toch heel vervelendzou zijn als we ineens veel minder zouden gebruiken met z’n allen! Verder blijkt dat er dagelijks ca76.500 recepten gecorrigeerd worden door apotheekers. Het betreft verkeerdedoseringen, verkeerde combinaties van medicijnen e.d.. Per jaar sterven er ?mensen in Nederland door verkeerd medicijn gebruik. Daar staan de krantenniet vol van. Maar als een bekende Nederlandse sterft aan de gevolgen vankanker terwijl ze voor een alternatieve geneeswijze heeft gekozen. Wordt ergesproken van kwakzalverij en onkunde. Op zijn minst vreemd te noemen.

 

Dit allesis mede de reden waarom ik Sensitherapeut geworden ben en dit artikel schrijf.Ik wil graag dat iedereen het weet en dan vanuit eigen verantwoording een keuzemaakt. Sensitherapie gaat er van uit dat wanneer de mens in zowel geestelijkals lichamelijk volledig in balans zou zijn, er geen ziektes zouden bestaan.Maar ja, wat is volledig in balans? Misschien is dat maar voor enkelen onderonshaalbaar maar het is een interessante theorie die het proberen waard is. EenSensitherapeut meet met een biosensor, volgens een bepaalde volgorde een aantalbehandelmethodes uit. Aan de hand van de uitkomst van demeting ga je aan de slag. Het kan zijn dat je meet dat iemands harmonieverstoord is en dat er voedingsallergie gemeten moet worden. Je gaat dan eerstde harmonie herstellen en dan pas de voedingallergie meten. De allergie kanimmers afnemen als de harmonie van het lichaam weer in balans is. Het kan zijndat bepaalde chakra’s te ver openstaan of juist te gesloten zijn. Edelstenenkunnen ons helpen deze balans te herstellen. Zo zijn er een heel aantal behandelingendie we kunnen meten, die onze klachten kunnen verminderen of zelfs kunnen latenverdwijnen. Een Sensitherapeut geneest niet, maar helpt de mens terug tebrengen in zijn natuurlijke balans. Je hoeft hier dus ook geen jaren studievoor te verrichten, het is een kwestie van vertrouwen op de taal die hetlichaam en de geest energetisch spreekt. Dat meet je met de biosensor en zoweet je de meest effectieve manier om de balans te herstellen.

 

Ik ben eenzeer kritisch mens en geloof niet zo maar iets. Ik ben overtuigd! “Deze methodewerkt.” En is niet onprettig voor de mens. Het kan wel confronterend zijn.Bijvoorbeeld met de drukpuntmassage kunnen bepaalde emoties geraakt worden diede mens aanspreekt op het eigen gedrag en gewoonten. In een groot aantalgevallen zul je iets moeten veranderen in je gedrag of bijvoorbeeld eetpatroon,maar ja als je geestelijke of lichamelijke klachten hebt lijkt mij dat hetproberen wel waard, zeker als de klachten blijvend zullen verdwijnen.

 

Debelangrijkste doelgroep die ik graag wil bereiken en helpen zijn de kinderendie het etiket ADHD en autisme ‘opgeplakt’ hebben gekregen. De oorzaken zijnnog steeds niet echt bekend, laat staan HET medicijn. Echter als het allemaalte druk wordt kan een kind bijvoorbeeld Ritalin nemen. Een soort drug die jerustig maakt. Officieel mag je dat niet langer dan 4 jaar gebruiken. Maar ja,en dan? Er zijn kinderen in Nederland die al 7 jaar Ritalin gebruiken!. Kees de Vries vanSensicure geeft lezingen over onder andere HSP en Nieuwetijds kinderen en werpteen heel ander licht op ADHD en autisme. Kees de Vries en Cornelvan Noppen zijn ook degenen die op dit moment mensen opleiden totSensitherapeut.

 

Om toch tebesluiten met ook een positief woord van de farmaceutische industrie. Ik benblij dat er veel onderzocht en ontdekt is. Het is fijn als een mensenlevengered kan worden of pijn verlicht kan worden. Maar mijn grote wens voor dezeindustrie is dat ze die mooie grote laboratoria gaan gebruiken omhomeopathische en antroposofische medicijnen te maken. Ik neem aan dat daartoch ook voldoende aan te verdienen valt. Dat voorkomt meteen een hoopdierenleed, en het heeft het voordeel dat de medicijnen die niet baten vaak ookniet schaden.

 

Deboodschap van mijn verhaal is eigenlijk heel kort samen te vatten;

Voordatje “pillen en poeiers” neemt, denk eerst eens na over de keuzes die hebt!

 

36.000 ziekenhuisopnames door bijwerkingen

Bron: Nederlands Dagblad, 8-6-06

ROTTERDAM - Minstens 36.000 mensen zijn in 2003 in het ziekenhuis beland als gevolg van bijwerkingen van geneesmiddelen. Ongeveer een derde van deze opnames had voorkomen kunnen worden. Omgerekend komt dit uit op 230 onnodige ziekenhuisopnames per week.

 

 

Duizenden mensen ziek door medicijnen

Bron: AD, 09-06-2006

Sturkenboom onderzocht de ziekenhuisopnames in geanonimiseerde patiëntendossiers van veertig huisartsenpraktijken die meededen aan dit project. Ze keek of medicijngebruik met de opname te maken had en kwam tot de onthutsende ontdekking dat in 2003 36.000 mensen door de bijwerkingen van hun medicijnen in het ziekenhuis belandden. In een derde van de gevallen kon dat worden voorkomen.

 

 

Organisaties bezorgd over invoering nieuwe geneesmiddelenwet

Bron: De Telegraaf, 26-1-2006

Marga van Weelden, zelf apotheker te Ermelo, weet: „Je hebt als apotheker veel taken: je adviseert artsen en je bent de vraagbaak voor patiënten. Vanuit een situatie op afstand vervalt de mogelijkheid van een direct contact tussen apotheker en patiënt. Hoewel de apotheker nú ook niet altijd zichtbaar is voor de cliënt, hij of zij zit vaak achter in de apotheek, bestaat diens dagtaak voor een groot deel uit het controleren van de recepten waarmee patiënten in de apotheek komen. Een apotheker checkt dagelijks álle binnenkomende recepten. In circa 15 procent van die recepten grijpt hij in en corrigeert: bijvoorbeeld wanneer de dosering niet klopt of het voorgeschreven medicijn vervelende of schadelijke bijwerkingen vertoont in combinatie met andere geneesmiddelen, of het middel de werking van een ander middel versterkt of juist verzwakt. Daaruit kunnen, bij uitblijven van een correctie, ernstige situaties voortvloeien.”

Elke apotheker verandert 45 keer per dag iets aan de medicatie die een patiënt mee naar huis krijgt, zo blijkt uit het project Amber (Apotheek Medicatie Bewaking Effect Registratie), waarvan de resultaten al in 2001 werden gepubliceerd in onder meer het farmaceutisch Weekblad. Marga van Weelden: „Elke dag voorkomt de apotheker gemiddeld twee ernstige fouten…”

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk