Vandaag had ik het voorrecht om aanwezig te kunnen zijn op een seminar over spiritualiteit en klimaatbeleid. Aan de hand van het eind vorig jaar verschenen boek "De Aarde heeft Koorts" van de hand van Erik van Praag, Jan Paul van Soest en Judy Mc Allister werden verschillende zienswijzen ten aanzien van dit onderwerp verkend. Het woord "verbinding"viel hierbij ettelijke malen.Moeten oplossingen voor klimaatproblematiek worden gevonden in een diepgaande verandering van het systeem waarbij van bovenaf CO2 uitstoot onbetaalbaar gemaakt moet worden of moet heil gezocht worden in de snelle ontwikkeling va nieuwe technologieën og gaat het om een veel diepgaandere verandering als gevolg van een groeiend spiritueel bewustzijn?Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Utrecht pleit voor een herstel van de balans, enerzijds tussen het individu en het collectief en anderzijds tussen materiële en spirituele waarden, waar we nu veel te eenzijdig doorgeslagen zijn richting het materiële gewin voor het individu. Wat daarvoor nodig is, is meer aandacht voor bewustzijn en voor het collectief belang.Wijnand Duyvendak waarschuwde voor de te eenzijdige hoop op spirituele ontwikkeling waar een grote groep mensen in de samenleving zich hier niet in kan herkennen. We moeten vooral handelen!Echter, dat waar je tegen vecht wordt altijd groter en sterker. Tegenstellingen zijn slechts te overbruggen vanuit verbinding, eerst met jezelf en van daaruit met je omgeving. Om anderen te kunnen bereiken is het nodig werkelijk open te staan voor die ander door je met die ander te verbinden, door a.h.w. allianties te sluiten met je "vijanden" dus. Hiervoor zijn vele bruggenbouwers nodig, lees: verbindend leiderschap.Meester burggenbouwer en verbinder Herman Wijffels zoekt naar verbindende woorden, voor iedereen begrijpelijk en acceptabel, maar wel woorden die duidelijk kunnen maken dat aan de huidige vorm van leven grenzen zitten en dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen, gestoeld op nieuwe waarden. Dit "ont-wikkelings"proces en deze "ont-plooiing" van potentie moet leiden tot een hogere kwaliteit van verbindingen tussen mensen en tussen mens en omgeving.Dat begint bij de weg naar binnen. Hier ligt het besef van verbondenheid en van de wereld als samenhangend en interdependent systeem. Vanuit deze verbondenheid kun je anderen, zoals grote (vervuilende) ondernemers of andere "platdenkers, zoals de PVV bereiken en beïnvloeden. Ondernemers zijn de vormgevende kracht in de ont-plooiing van een nieuwe werkelijkheid waarin concrete doelen op het gebied van energie neutraal wonen en werken mogelijk gemaakt kunnen worden.Bewustwording is nodig voor een fundamentele transformatie van het bestaan. De grootste uitdaging ligt in het populariseren, het snel verbreden en op grote schaal verspreiden van het nieuwe gedachtengoed, dit nieuwe bewustzijn, of, zo je wilt, spiritualiteit. Maar hoe doe je dit als de tijd dringt? Wie heeft hier ideeën voor?
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk