Lieve lezers,

Wat er ook gebeurt, wat anderen jou ogenschijnlijk ook aandoen...

het is élk moment een gepast moment om Alles en Iedereen Lief te hebben alsof er nooit iets anders dan Liefdevolle Vrede was tussen jou en 'wat is zoals het is.'

Het loont ongelooflijk veel intenser en duurzamer om telkens opnieuw Lief te hebben vanuit je hartje dan je af te sluiten vanwege eerder opgedane ongemakken.

Hoe pijnlijk of hoe onrechtvaardig je die eerder opgedane ongemakken ook ervaren hebt...

Je kon ze enkel als pijnlijk of onrechtvaardig ervaren omdat je op dat moment niet in staat was om zuiver Lief te hebben vanuit je hartje.

Het is op élk moment oké zoals het is.

Elke ervaring is een noodzakelijke ervaring om voor jezelf het verschil tussen actie (of gebrek aan directe actie) en jouw levensechte ervaring te kunnen opmerken.

Zonder de ervaringen van beperkingen of ongemakken zouden we in vele gevallen (of misschien zelfs nooit) de moeite doen om te ontdekken welke wonderlijke ervaringen wij kunnen opdoen wanneer we bewust vanuit zuiver Liefdevolle intenties, Harte Frequentie en/of Harte Intenties leven.

Je zal ook merken dat als je bewust en consequent vanuit je Harte Intenties leeft, de drang tot oordelen en veroordelen verdwijnt.

Hierdoor kan je ook zonder enige moeite mensen liefhebben die volgens jou niet Liefdevol gehandeld hebben.

Hierdoor kan je ook situaties aanvaarden die je voordien (vanuit Ratio of Emotie Frequentie) als onrechtvaardig of onaanvaardbaar hebt verwoord en geklasseerd.

Van zodra je bewuster gaat Glimlachen dan ga je automatisch Liefdevolle intenties ademen via je Hart.

Ademhalen is het vervoeren van jouw waarachtige intenties en intenties zijn de onzichtbare bouwstenen voor hetgeen wij als onze, als werkelijkheid benoemde, leefwereld ervaren.

Glimlachen, Ademhalen en Liefhebben is in wezen alles wat wij nodig hebben om een gezond, succesvol en een allesomvattend rijkelijk leven te ervaren.

Jij bent dus (wij zijn dus) op eender welk moment zelf verantwoordelijk voor hetgeen zich, in eender welke vorm of op eender welke wijze, in jouw (onze) leefwereld afspeelt.

Indien hetgeen jij waarneemt of ervaart jou niet bevalt dan valt dat enkel te wijten aan jouw onvermogen tot zuiver Liefhebben vanuit je Hart.

Alles wat zich manifesteert zoals het zich manifesteert is immers een exacte weerspiegeling van de som jouwer gedachten, woorden, daden en de daaraan verbonden intenties.

Dit valt zeer moeilijk te bevatten wanneer je nog overwegend op Ratio of Emotie intentie functioneert, omdat deze intentie gebieden slechts een beperkte of een uit-de-context-getrokken versie van de algemene realiteit aan het licht brengen.

En ook dat is prima want het draait allemaal om ervaringen opdoen en het naar eigen behoeften en op eigen tempo leren uit die ervaringen.

De ene heeft op bepaalde momenten andere behoeften dan de andere, de ene leert op bepaalde momenten trager of anders dan de andere.

Geloof me, op een gegeven moment maak ook jij je niet langer druk over het anders zijn van de anderen omdat je beseft dat je daarmee jouw eigen vermogen tot Zuiver Liefdevol Zijn ontkracht. En hierdoor kom je automatisch weer in de ervaringsvelden van alles wat je liever niet ervaart.

Heb Lief en wees Lief, meer moeten wij in wezen niet doen om daadwerkelijk te ontwaken in een wereld waarin wij rechtvaardigheid, algemeen welzijn en/of welgekomen overvloed voor iedereen ervaren.

Wanneer we vanuit Harte Intentie ademen en handelen dan valt dit alles veel makkelijker te aanvaarden omdat we vanuit Harte Frequentie of Intentie een allesomvattend overzicht van "Het Leven" kunnen waarnemen of ervaren.

Hierdoor valt ons een ongelooflijk simplistisch stramien op waarop het Leven gebaseerd is.

Met name:

Je krijgt waar te nemen of te ervaren in verhouding tot de som jouw waarachtige intenties en/of de som van jouw bewuste en onbewuste reacties op hetgeen zich aandient zoals het zich aandient.

Niet meer, maar ook niet minder.

Van zodra je bewuster leeft - en wellicht ook van zodra je bewuster trager leeft - begin je de logica van ons gezamenlijk Universeel Actie-Reactie Systeem op te merken, te aanvaarden, te begrijpen, te bewonderen en te waarderen.

Wij zijn allemaal, zonder enige uitzondering, in staat om via zuiver Liefhebben onze leefwereld te manipuleren, te dirigeren en te heroriënteren tot een wereld waarin iedereen zich Welkom, Geliefd, Gewaardeerd en Geborgen voelt.

Uiteindelijk zal zuivere Liefde altijd overwinnen!

Daar bestaat voor mij geen twijfel over.

De keuze is aan jou (aan mij, aan onszelf) of we ons hiervoor openstellen of niet.

En Ja, het vergt extra inspanningen om bewust en consequent vanuit je Harte Intentie of je Harte Frequentie te leven.

Het loont echter zodanig de moeite dat je op een gegeven moment niet anders meer wil dan je Liefdevol, Begripvol, Respectvol, Dankbaar, Verdraagzaam, Vreugdevol enz. op te stellen.

Ja ook tegenover de meest liefdeloos lijkende mensen en ook in de meest bizarre of onrechtvaardig lijkende situaties.

Immers...

niet Liefdevol reageren betekent dat je voor jezelf mensen, situaties en eender welke andere manifestaties activeert en/of aantrekt waarin jij de essentie van zuivere liefde niet meer herkent. Hierdoor activeer je voor jezelf automatisch een leefwereld vol ongewenste of onaangename ervaringen.

Besef voortaan dat Jij en jijzelf deze werkelijkheid hebt geactiveerd via de aard van jouw intenties.

Immers...

Je krijgt waar te nemen of te ervaren in verhouding tot de som van jouw waarachtige intenties en/of de som van jouw bewuste en onbewuste reacties op hetgeen zich aandient zoals het zich aandient.

Niet meer, maar ook niet minder.

Bedankt om er te zijn zoals jullie er zijn want jullie zijn de weerspiegeling van de som mijner intenties.

Ik merk met Vreugdevol stemmende verwondering op dat er in mijn leefwereld steeds meer mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun bewuste en onbewuste acties en dat betekent dat ook ik al een aardig stuk op weg ben om een waarachtig Liefdevol medemens te zijn.

Bedankt voor alle hulp en alle herkansingen die mij elke dag weer gegund worden!

Vanwaar die hulp of die kans op herpakken ook komt, weet dat ik hier onbeschrijflijk DANKBAAR voor ben!

Het is élk van jullie gegund om steeds vaker en steeds langduriger het soort bevredigende en bevrijdende ervaringen te mogen opdoen die ook mij reeds gegund werden!

Geniet ervan en Leef alsof er nooit iets anders dan Liefde, Vrede en Vreugde was.

Voor Nu en Straks héél véél Liefs, Succes en een Mega Big Smile van me

Gerda Maria

xxx xxx xxx

 

SMILE-POWER WE BELIEVE IN!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk